Informace o zpracovávání osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

1. Společnost __________________, se sídlem __________________ , IČO: __________________ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v __________________ zpracovává v případě Vaší poptávky zboží a služeb ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:

– jméno a příjmení

– emailovou adresu

– telefonní číslo

2. __________________ je správcem osobních údajů (dále jen: ,,správce“) podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: ,,GDPR“). Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje na správce jsou: adresa: __________________ , email: __________________ , tel.: __________________ .

3. Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky zboží nebo služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce na základě existujícího relevantního a odpovídajícího vztahu mezi Vámi a správcem a to podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a.

Správce zpracovává pouze Vaše identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro vytvoření nabídky, jednání o nabídce nebo pro odpověď na Vámi vznesený dotaz. Tyto osobní údaje budou společností __________________ zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Vámi a __________________ , nejdéle __________________ od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování. Po uplynutí této doby správce osobní údaje vymaže.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno společností __________________ , tedy správcem osobních údajů. Tyto osobní údaje pro tuto společnost mohou zpracovávat i následující zpracovatelé (příjemci osobních údajů): 

__________________
__________________
__________________
__________________

Osobní údaje pro tuto společnost mohou zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Přijal technická opatření k zabezpečení datových uložišť a uložišť osobních údajů v listinné podobě. 

Datová uložiště např.: hesla pro přístup do PC, antivirové programy v PC, hesla pro přístup do administrace webových stránek pro řízení objednávek, zálohování na serveru, hesla pro přístup na server, fyzické zabezpečení přístupu k PC a serveru (např.: __________________ ), kamerový systém.

Uložiště osobních údajů v listinné podobě např.: uzamčení kanceláří, uzamčení archivačního skladu, uzamčení sídla společnosti, kamerový systém, fyzická ostraha areálu společnosti.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

7. Poskytnutím osobních údajů touto cestou potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.